Salgs- og leveringsbetingelser

1.0 Overskrift

1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leverings-betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og dermed forbundne tjenesteydelser (”Varerne”), der foretages af Polar Seafood Denmark A/S (”PSD”) til dets kunder (”Kunden”), under ét kaldet ”Parterne”, og udelukker samtidig Kundens indkøbsbetingelser.

1.2 Kundens eventuelle afvigende indkøbs-betingelser eller tillæg, ændringer eller ind-skrænkninger til disse Betingelser finder kun anvendelse, i det omfang PSD har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

2.0 Overskrift

2.1 Alle skriftlige tilbud og pristilbud fra PSD er gældende i 7 dage fra datoen for afgivelsen heraf, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet af PSD. Efter udløbet af denne periode er PSD ikke længere bundet af indholdet af sådanne tilbud eller pristilbud.

2.2 En bindende kontrakt vedrørende salg og levering af Varerne (”Kontrakten”) betragtes først som indgået, når PSD skriftligt har bekræftet denne, eller når PSD har leveret Varerne, hvad der måtte forekomme først.

2.3 Såfremt PSD’s ordrebekræftelse ikke svarer til Kundens købstilbud, skal Kunden straks skriftligt gøre opmærksom på en sådan uoverensstemmelse. Såfremt Kunden ikke gør indvendinger, indgås Kontrakten på de i PSD’s ordrebekræftelse angivne betingelser, herunder disse Betingelser.

2.4 PSD påtager sig intet ansvar for typografiske fejl eller andre fejl eller udeladelser i salgsmateriale, pristilbud, prislister, accept af tilbud, fakturaer eller andre dokumenter eller andet informationsmateriale udsendt af PSD. PSD forbeholder sig ret til at rette sådanne fejl og udeladelser.

2.5 Ordrer, der er accepteret af PSD, kan ikke annulleres af Kunden uden PSD’s forudgående, skriftlige accept og kun på den betingelse, at Kunden skal holde PSD skadesløs for alle eventuelle tab og omkostninger.

3.0 Overskrift

3.1 Prisen på Varerne er den af PSD opgivne pris. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 ovenfor.

3.2 Medmindre andet er skriftligt anført af PSD, er de opgivne priser nettopriser, og levering skal ske CIP (Incoterms 2010), eksklusiv skatter og afgifter.

3.3 Priserne er baseret på de råvarepriser, tilskud, valutakurser, toldsatser m.v., der er gældende på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. I tilfælde af væsentlige ændringer i sådanne råvarepriser, tilskud, valutakurser, toldsatser m.v. forbeholder PSD sig ret til at foretage tilsvarende justeringer og ændringer af priserne og dermed Kontrakten.

4.0 Overskrift

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er skriftligt godkendt af PSD. Såfremt Kunden meddeles kredit, skal Kunden på PSD’s anmodning stille passende sikkerhed for en sådan kredit på de af PSD godkendte vilkår.

4.2 Betaling anses for at være sket, når de skyldige beløb uden fradrag er stillet til PSD’s disposition på den af PSD anviste konto. Agenter og forhandlere er ikke bemyndiget til at modtage betaling.

4.3 Kunden må ikke foretage fradrag, modregning eller gøre modkrav gældende i de til PSD skyldige beløb, medmindre PSD skriftligt har godkendt dette.

4.4 PSD er berettiget til at hæve Kontrakten og/eller sætte yderligere leverancer i henhold til en igangværende Kontrakt i bero, indtil alle skyldige beløb er betalt fuldt ud.

4.5 Ejendomsretten til Varerne overgår først fra PSD til Kunden, når alle skyldige beløb er betalt fuldt ud.

5.0 Overskrift

5.1 Medmindre andet er godkendt skriftligt af PSD, sker levering CIP (Incoterms 2010).

5.2 Alle anførte tidspunkter for levering af Varerne er omtrentlige, og PSD kan, uanset årsagen hertil, ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, som Kunden måtte lide som følge af forsinket eller manglende levering af Varerne.

5.3 Såfremt Kunden undlader at modtage levering af Varerne i rette tid – eller undlader at afgive nærmere leveringsinstrukser i de tilfælde, hvor Kunden skal afgive sådanne – kan PSD efter eget valg enten udsætte tidspunktet for levering eller afsendelse af Varerne og således opbevare Varerne for Kundens regning og risiko, indtil levering kan ske, eller ophæve Kontrakten eller dele heraf, i begge tilfælde uden fortabelse af PSD’s øvrige rettigheder eller beføjelser.

5.4 Delforsendelse eller dellevering og/eller omladning kan finde sted. Hver enkelt delforsendelse eller dellevering betragtes som opfyldelse af en særskilt, uafhængig Kontrakt.

5.5 Risikoen for beskadigelse eller tab af Varerne overgår til Kunden på det jf. pkt. 5.1 anførte leveringstidspunkt, eller såfremt Kunden uretmæssigt undlader at modtage levering af Varerne på det tidspunkt, hvor PSD tilbyder levering af Varerne.

5.6 Kunden forpligter sig til nøje at overholde PSD’s anvisninger i relation til toldbehand-lingen af Varerne og til efter PSD’s anmodning at forsyne PSD med alle relevante dokumenter, herunder men ikke begrænset til eksport-/importpapirer fra EU-medlemslande og/eller tredjelande, som er nødvendige for at opnå eksportstøtte og andre tilskud. Kunden hæfter for og skal holde PSD og PSD’s associerede selskaber skadesløs for alle omkostninger og tab, som PSD og PSD’s associerede selskaber måtte pådrage sig som følge af Kundens misligholdelse af denne forpligtelse.